+7 (713) 222 11 55

+7 (713) 221 17 80

kazaktobe.tv@mail.ru


ЖАРНАМА/ РЕКЛАМА


8 708 471 5770

 +7 (713) 271-57-70

medet.abdrahmanov@aqtobetv.kz